OPOSICIÓNES  ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

GRUPOS REDUCIDOS 

GRAN NÚMERO DE ALUMNOS APROBADOS
CON PLAZA EN ENTIDADES LOCALES.

10 
PLAZAS

Últimas ofertas y convocatorias OPOSICIÓNES  ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

OPOSICIÓNES  ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE A CORUÑA - C1

OEP 2023: 10 PLAZAS

OEP 2018, 2019 Y 2021: 10 PLAZAS
Enlace BOP


SISTEMA SELECTIVO: OPOSICIÓN .
GRUPO: C1

oposiciones relacionadas


Ventajas de nuestra academia

 • Disponemos de grupos reducidos
 • Clases presenciales
 • Clases online en directo.
 • Grabación de las mismas durante 15 días, para que puedas volver a verlas cuando quieras.
 • Tutorías personalizadas
 • Simulacros de exámenes (test + supuestos prácticos)
 • Test
 • Aula virtual 24/7
 • Material propio
 • Con más de 20 años de experiencia en la formación de opositores.


REQUISITOS, FASES Y PRUEBAS Y TEMARIO PARA LAS OPOSICIONES DE OPOSICIÓNES  ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE A CORUÑA


REQUISITOS DEL OPOSITOR

 • Nacional: Ser español o nacional de la Unión Europea.
 • Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión del título de Bachiller o  equivalente.  
 • Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 • No tener penas de prisión ni hacer sido inhabilitado de las funciones públicas.


FASES Y PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN

Última convocatoria:

Primer ejercicio
Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo total de dos horas, de un cuestionario tipo test de 50 preguntas 
 La puntuación será de 0 a 15 puntos

Segundo ejercicio
Consistirá en la contestación por escrito, en un plazo máximo de dos horas, a 5 preguntas cortas referidas a materias comprendidas en el programa anexo.
La puntuación será de 0 a 15 puntos

 Tercero ejercicio
Consistirá en resolver, en un tiempo máximo de dos horas, uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa anexo. 
La puntuación será de 0 a 15 puntos.

Cuarto ejercicio
Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de una hora, de un texto de castellano a gallego y otro de gallego a castellano, la propuesta del Tribunal. La cualificación será de apto o no apto. Estarán exentos de este ejercicio los aspirantes que acrediten estar en posesión del curso de perfeccionamiento o del CELGA 4 de gallego.


TEMARIO DE LA OPOSICION


Tema 1.–A Constitución española de 1978. Estrutura. Valores superiores do ordenamento constitucional. Os principios fundamentais da Constitución: a soberanía, a división de poderes, a representación política, a participación política. A reforma constitucional.

Tema 2.–Dereitos e liberdades establecidos na Constitución. Especial referencia aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas. Garantías e tutela dos dereitos e liberdades. A suspensión de dereitos.

Tema 3.–A organización territorial do Estado na Constitución. O Estado das Autonomías. Proceso de creación e organización básica das comunidades autónomas. Os estatutos de autonomía.

Tema 4.–A autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de Autonomía de Galicia: estrutura e procedemento de reforma. Poderes da comunidade autónoma: o Parlamento, a Xunta e a súa Presidencia. As competencias de Galicia e o seu réxime xurídico.

Tema 5.–Orixe e evolución da Unión Europea. Organización institucional da Unión Europea: composición e competencias. O Comité das Rexións.

Tema 6.–Fontes do ordenamento xurídico español. A lei: concepto e clases. O costume. Os principios xerais do dereito. Valor da xurisprudencia. A Constitución como fonte do dereito. Posición dos tratados internacionais e do dereito da Unión Europea no sistema de fontes.

Tema 7.–A relación xurídico-administrativa: concepto e suxeitos. As persoas ante a actividade da administración: dereitos e obrigas. A obrigatoriedade de termos e prazos.

Tema 8.–O funcionamento electrónico do sector público e as relacións electrónicas entre as administracións públicas na Lei 40/2015, do 1 de outubro, reguladora do réxime xurídico do sector público.

Tema 9.–O acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. A motivación. Notificación e publicación dos actos administrativos.

Tema 10.–Eficacia e executividade dos actos administrativos; medios de execución forzosa. A invalidez do acto administrativo: supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade; o principio de conservación do acto administrativo. A revisión de oficio. A revogación. A rectificación de erros.

Tema 11.–A Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas: ámbito de aplicación. O interesado no procedemento administrativo: concepto, capacidade de obrar e representación. A identificación dos interesados e os seus dereitos no procedemento administrativo. Garantías de imparcialidade: abstención e recusación.

Tema 12.–A iniciación do procedemento administrativo: clases. Os rexistros administrativos. Os principios de ordenación do procedemento. Fase de instrución.

Tema 13.–A resolución do procedemento. A obrigación de resolver. Réxime do silencio administrativo.

Tema 14.–Outras formas de finalización do procedemento. A desistencia e a renuncia. A caducidade. A terminación convencional. A tramitación simplificada do procedemento administrativo común.

Tema 15.–Recursos administrativos: principios xerais. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto recorrido.

Tema 16.–A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. Especialidades do procedemento administrativo en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia á potestade sancionadora local.

Tema 17.–A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Lesión determinante, suxeitos imputables e causas de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade. Especialidades do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas.

Tema 18.–Os contratos do sector público: Obxecto e ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público. Delimitación dos tipos contractuais. Contratos administrativos e contratos privados. Os contratos menores.

Tema 19.–As partes nos contratos do sector público. Órgano de contratación; o perfil de contratante. Capacidade e solvencia do empresario. Prohibicións. Clasificación.

Tema 20.–Obxecto, presuposto base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles na contratación do sector público.

Tema 21.–Función pública local: persoal ao servizo das entidades locais. Os instrumentos de organización do persoal: cadro de persoal e relacións de postos de traballo. Os instrumentos reguladores dos recursos humanos: a Oferta de emprego, os plans de emprego e outros sistemas de racionalización.

Tema 22.–Acceso ao emprego público e adquisición e perda da relación de servizo. Provisión de postos de traballo e mobilidade. Situacións administrativas. 

 Tema 23.–Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: os dereitos dos empregados públicos. Dereitos individuais. Especial referencia á carreira administrativa e ás retribucións. Dereitos de exercicio colectivo. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.

Tema 24.–O réxime disciplinario. O réxime de responsabilidade civil, penal e patrimonial. O réxime de incompatibilidades.

Tema 25.–As fontes do ordenamento xurídico local. Lexislación estatal e autonómica en materia de réxime local. Entidades que integran a administración local: disposicións xerais.

Tema 26.–A potestade normativa das entidades locais: regulamentos e ordenanzas. Procedemento de elaboración. O regulamento orgánico. Os bandos.

Tema 27.–O municipio: territorio e poboación. Organización e competencias municipais.

Tema 28.–A provincia como entidade local. Organización. Réximes especiais. Relacións entre as comunidades autónomas e as deputacións provinciais.

Tema 29.–As competencias das deputacións provinciais. A asistencia técnica, xurídica e económica aos municipios. Plans provinciais de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal. A coordinación na prestación de determinados servizos municipais.

Tema 30.–Réxime de sesións dos órganos de goberno local e adopción de acordos. As actas. Impugnación dos actos e acordos locais e exercicio de accións.

Tema 31.–Réxime xurídico do procedemento administrativo das entidades locais. Os expedientes. Certificacións, comunicacións, notificacións e publicación dos acordos. O rexistro de documentos.

Tema 32.–Os bens das entidades locais. Normativa aplicable. Clases. Bens de dominio público. Bens patrimoniais. Prerrogativas e potestades das entidades locais en relación cos seus bens. Os bens comunais. O inventario.

Tema 33.–O orzamento xeral das entidades locais. Concepto e contido. Elaboración e aprobación: especial referencia ás Bases de execución do orzamento. A prórroga do orzamento.

Tema 34.–As modificacións orzamentarias. Créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Créditos ampliables. Transferencias. Xeración de crédito. Incorporación de remanentes de créditos. As baixas por anulación.

Tema 35.–Fases de execución do orzamento. A liquidación do orzamento. O remanente de Tesourería. Pagos para xustificar. Anticipos de caixa fixa. O control orzamentario: natureza. Control interno; modalidades. Control externo.

Tema 36.–Os recursos das entidades locais no marco da lexislación das facendas locais. Os tributos locais: Principios. Impostos. Taxas. Contribucións especiais. Os prezos públicos locais.

Tema 37.–A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais, tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tributos. O establecemento de recursos non tributarios.

Tema 38.–A xestión recadatoria local. Procedementos de recadación: en período voluntario e en período executivo. Aprazamentos e fraccionamentos de pagos.

Tema 39.–Prevención de riscos laborais: dereitos e obrigacións dos traballadores en materia de seguridade e saúde no traballo. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais; a transversalidade. As condicións de emprego en igualdade na administración pública galega.

Tema 40.–Protección de datos persoais: Disposicións xerais. Principios e dereitos das persoas en materia de protección de datos. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia: uso oficial do galego. A Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación provincial da Coruña (BOP número 186, do 29 de setembro de 2017).

¡INFÓRMATE GRATIS!
INICIAMOS GRUPOS

 

OPOSICIÓNES  ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

He leído y acepto la política de privacidad
Deseo recibir información sobre nuevos cursos, ofertas y promociones de Academia Empléate.

Responsable del tratamiento: EMPLEA-TE S.L. Finalidad: atender su solicitud de información y remitirle comunicaciones por medios electrónicos si lo acepta. Base de legitimación: Medidas pre-contractuales, y en caso de comunicaciones, el consentimiento que puede revocar en cualquier momento. No se elaborarán perfiles. Sus datos no serán cedidos ni se realizarán transferencias internacionales. Derechos: puede ejercer su derecho de acceso, supresión, rectificación y otros derechos en info@emplea-te.com Más información en nuestra política de privacidad