¡HAZ CLICK E INFÓRMATE!
ES TU MOMENTO

Iniciando GRUPOS

OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR XUNTA DE GALICIA (ESTABILIZACIÓN 2022)- A1 (acceso libre)

¡Abrimos nuevos grupos!

GRUPOS REDUCIDOS 


GRAN NÚMERO DE ALUMNOS APROBADOS CON PLAZA.

9 PLAZAS
OEP ESTABILIZACIÓN
2022

Últimas ofertas y convocatoriasOPOSICIONES CUERPO SUPERIOR XUNTA DE GALICIA (ESTABILIZACIÓN 2022)- A1 (acceso libre)

OPOSICIONES CUERPO DE GESTIÓN XUNTA DE GALICIA  (ESTABILIZACIÓN 2022)- A2

PENDIENTE OEP 2023

OEP ESTABILIZACIÓN 2022: 9 PLAZAS
Listado provisional de admitidos y excluidos


OFERTAS PENDIENTES DE CONVOCAR:

 Oferta 2022 (ordinaria):
30 PLAZAS y 10 plazas de la OEP 2022 Estabilización.


SISTEMA SELECTIVO: Concurso-oposición
GRUPO: A1CLASES PRESENCIALES Y TEST SEMANALES 

oposiciones relacionadas


Ventajas de nuestra academia

 • Disponemos de grupos reducidos
 • Clases presenciales
 • Clases online en directo.
 • Grabación de las mismas durante 15 días, para que puedas volver a verlas cuando quieras.
 • Tutorías personalizadas
 • Simulacros de exámenes (test + supuestos prácticos)
 • Test
 • Aula virtual 24/7
 • Material propio
 • Con más de 20 años de experiencia en la formación de opositores.


REQUISITOS, FASES Y PRUEBAS Y TEMARIO PARA LAS OPOSICIONES DE OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR XUNTA DE GALICIA (ESTABILIZACIÓN 2022)- A1 (acceso libre)


REQUISITOS DEL OPOSITOR

OPOSICIÓN CUERPO DE GESTIÓN XUNTA DE GALICIA SUBGRUPO A1

Los requisitos generales son:

 • Nacional: ser español o nacional de la Unión Europea.

 • Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación.

 • Estar en posesión de cualquier titulación de grado o equivalente.

 • Capacidad para realizar sus funciones.

 • No haber sido separada/o, ni despedida/o, mediante expediente disciplinario del servicio.

 • No podrá participar en el proceso selectivo el personal funcionario de carrera que ya pertenece a la escala objeto de esta convocatoria.


FASES Y PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN

OPOSICIÓN CUERPO DE GESTIÓN XUNTA DE GALICIA SUBGRUPO A2

2 ejercicios:

 • Primero:
  Cuestionario tipo test de 160 preguntas.: 40 de ellas de la parte general y 120, de contenido teórico-práctico de la parte específica. 
  Duración: 200 minutos.
  Calificación: De 0 a 30 puntos. 

 • Segundo:
  Dos (2) temas que se elegirán entre cinco (5).
  Duración: 220 minutos.
  Calificación: De 0 a 30 puntos. 

Prueba de Idioma Gallego, solo en el caso que no se acredite estar en posesión del CELGA 4.


TEMARIO DE LA OPOSICION

Parte xeral do corpo superior da Administración xeral

Bloque I.

1. Constitución española do 27 de decembro de 1978.

2. Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional.

3. Lei 50/1997, do 27 de novembro, de organización, competencia e funcionamento do Goberno.

4. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia.

5. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, da Xunta e da súa Presidencia.

6. Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

7. Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia.

8. Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.

9. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.

10. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

11. Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas.Bloque II.

12. Lei 9/2007, do 13 de xaneiro, de subvencións de Galicia.

13. Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral do sector público autonómico de Galicia.

14. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

15. Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

16. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

17. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

18. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Títulos II e IV.

19. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar, capítulo V, sección 1ª, e capítulo VIII do título I e título II.

20. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

21. Lei 9/2017, de contratos do sector público. Libros I e II.

22. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

23. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.Parte específica do corpo superior da Administración xeral


Bloque I. Teoría xeral do dereito e dereito administrativo xeral.

1. As fontes de dereito: teoría xeral e regulación no Código civil. Articulación do sistema de fontes: principios de xerarquía e competencia.

2. O dereito obxectivo. As normas xurídicas; caracteres, estrutura e clases. Interpretación, aplicación e eficacia das normas xurídicas.

3. O tempo no dereito obxectivo: ámbito temporal das normas. O tempo en relación cos dereitos subxectivos e as accións: prescrición e caducidade. Cómputo do tempo. Eficacia espacial das normas.

4. A persoa como suxeito do dereito. A personalidade xurídica. Persoas físicas: adquisición e perda da personalidade. Capacidade de obrar. As persoas xurídicas.

5. O dereito civil galego. A Lei de dereito civil de Galicia. Principais institucións do dereito civil galego.

6. As fontes do dereito administrativo. A lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con forza de lei: decretos leis e decretos lexislativos.

7. O regulamento: concepto e clases. Fundamento e límites da potestade regulamentaria. Regulamentos ilegais: a súa impugnación. Regulamentos dos órganos constitucionais.

8. O ordenamento xurídico de Galicia: leis de Galicia. Decretos lexislativos. Regulamentos. O réxime xurídico do exercicio das competencias autonómicas. Aplicación do dereito galego.

9. A relación xurídico-administrativa: concepto e suxeitos da relación xurídico-administrativa. As administracións públicas. O administrado. A súa capacidade xurídica e de obrar. As situacións xurídicas do administrado en xeral. Situacións xurídicas de carácter activo: potestades do administrado. Situacións xurídicas pasivas: situación de suxeición e deber do administrado.

10. O principio de legalidade da Administración: a súa construción técnica. As potestades administrativas: concepto. A atribución de potestades. Potestades regradas e potestades discrecionais. O control da discrecionalidade: en especial, o control do fin e a desviación de poder. O principio de autotutela.

11. O acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autenticación. Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos.

12. A atención ao cidadán na Comunidade Autónoma de Galicia. A transparencia na actividade administrativa.

13. A protección de datos de carácter persoal. Normativa reguladora. Principios informadores e dereitos das persoas en materia de protección de datos. A Axencia Española de Protección de Datos.

14. Actos administrativos en particular: a licenza, autorización ou permiso; réxime xurídico. Referencia á concesión e as súas clases.

15. O servizo público. Formas de xestión dos servizos públicos. Xestión directa e indirecta.

16. A expropiación forzosa. A súa xustificación e natureza. Lexislación vixente: a repartición competencial. Suxeitos, obxecto e causa da expropiación O procedemento expropiatorio xeral. Particularidades do procedemento de urxencia. A reversión do ben expropiado. Garantías do expropiado. O Xurado de Expropiación Forzosa de Galicia.

17. As propiedades administrativas en xeral. Clases. Os bens patrimoniais da Administración: particularidades e réxime común cos bens demaniais. O dominio público: concepto, natureza xurídica, elementos e réxime xurídico.

18. O patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Tráfico xurídico do patrimonio. Utilización e aproveitamento do patrimonio. Xestión do patrimonio. Protección e defensa.Bloque II. Unión Europea.

19. A Unión Europea tras o Tratado de Lisboa: o Tratado da Unión e o Tratado de funcionamento da Unión. As cooperacións reforzadas.

20. A organización da Unión Europea (I): O Consello Europeo, o Consello e a Comisión Europea. Composición e funcións. O procedemento decisorio. A participación dos Estados membros nas diferentes fases do proceso.

21. A organización de la Unión Europea (II): o Parlamento Europeo. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O Tribunal de Contas. O Banco Central Europeo.

22. O orzamento comunitario. Os fondos estruturais. A cohesión económica e social.

23. As fontes do dereito da Unión Europea. Dereito orixinario. Dereito derivado: regulamentos, directivas e decisións. Outras fontes. As relacións entre o dereito da Unión Europea e o ordenamento xurídico dos Estados membros.Bloque III. Dereito autonómico xeral e dereito local.

24. A Administración xeral do Estado. A súa organización e funcionamento: órganos superiores e órganos directivos. A Administración periférica do Estado. Os delegados e os subdelegados do Goberno nas comunidades autónomas.

25. O Goberno. A súa composición. Nomeamento e cesamento. As funcións do Goberno. O presidente do Goberno. Os ministros. A Administración pública: concepto. Principios constitucionais informadores. Goberno e Administración: control dos actos políticos.

26. O Poder Xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial. A Organización Xudicial Española. O Ministerio Fiscal.

27. A Administración institucional. Entidades que o integran: os organismos públicos. Os organismos autónomos. As entidades públicas empresariais. As axencias.

28. A autonomía política. Principios xerais: xurisprudencia constitucional. Vías de acceso á autonomía. Os estatutos de autonomía: contido. Procedemento de elaboración e reforma dos estatutos.

29. A posición xurídico-constitucional do Estatuto de autonomía: o Estatuto no sistema constitucional; Estatuto como norma autonómica e como norma do Estado; o Estatuto como norma subordinada á Constitución; posición do Estatuto respecto ás demais normas do Estado y da Comunidade Autónoma.

30. Organización política das comunidades autónomas. As institucións de autogoberno de Galicia: descrición. Sede. A Administración de xustiza en Galicia. A reforma do Estatuto; a rixidez estatutaria; as súas garantías. Os supostos de reforma; os seus respectivos procedementos.

31. As competencias da Xunta de Galicia: a reserva de competencias ao Estado do artigo 149. A atribución estatutaria de competencias; a cláusula de peche do artigo 149.3. Os límites xerais das competencias: a súa efectividade.

32. As competencias exclusivas. As competencias normativas: as leis da Comunidade Autónoma; o seu rango e posición constitucional. O principio de competencia nas relacións entre o ordenamento estatal e autonómico. A execución autonómica da lexislación do Estado: significación desta fórmula; extensión da competencia do Estado; atribucións da Comunidade Autónoma. A coordinación entre as dúas ordes.

33. A concorrencia normativa entre o Estado e a Comunidade Autónoma. Normativa básica e normativa de desenvolvemento: elementos formais e materiais no concepto de lexislación básica; estrutura da normativa básica; a relación bases-desenvolvemento; o problema de rango das dúas normativas. A colaboración entre o Estado e a Comunidade Autónoma: o seu desenvolvemento na doutrina do Tribunal Constitucional. Os elementos de colaboración; en especial as conferencias sectoriais e os convenios de colaboración. O control da actividade da Comunidade Autónoma.

34. Conflitos constitucionais entre órganos do Estado. Conflitos coas comunidades autónomas. Impugnación de disposicións e resolucións das comunidades autónomas.


Bloque IV. Dereito administrativo especial.

1. Organización territorial. Competencias da Xunta de Galicia en materia de réxime local. Lexislación galega vixente en materia de réxime local. O municipio: Organización e competencias. A provincia: organización e competencias. Outras entidades locais.

2. Orde e seguridade cidadá: competencias da Xunta de Galicia; réxime xeral. A Policía de Galicia. As policías locais; a súa coordinación. Competencias da Xunta de Galicia en materia de protección civil, emerxencias, xogos e apostas.

3. A Administración e o ambiente. Competencias da Xunta de Galicia. Avaliación de impacto ambiental e réxime dos residuos. Os espazos naturais protexidos. A caza e a pesca fluvial. Competencias da Xunta de Galicia.

4. Ordenación do territorio. O deseño competencial na materia. Réxime urbanístico do solo. Clasificación. Plans de ordenación.

5. Acción administrativa en relación coa vivenda. Competencias da Xunta de Galicia. O Instituto Galego da Vivenda e Solo. Normativa autonómica en materia de vivenda.

6. As obras públicas: competencias da Xunta de Galicia. Estradas: competencias da Xunta de Galicia. Réxime xurídico xeral. Transportes: competencias da Xunta de Galicia e réxime xurídico xeral.

7. Augas terrestres. Competencias da Xunta de Galicia. O dominio público hidráulico. Utilización de dominio público hidráulico.

8. Costas. Competencias da Xunta de Galicia. Delimitación, protección e utilización do dominio público marítimo-terrestre. Os portos. Competencias da Xunta de Galicia.

9. O comercio interior. A delimitación competencial entre o Estado e a Xunta de Galicia. Réxime xurídico da actividade comercial en Galicia.

10. A intervención administrativa en materia de consumo. O Estatuto galego do consumidor e usuario.

11. Investigación, desenvolvemento e innovación. A intervención administrativa no sector industrial e enerxético. Minas. Competencias da Xunta de Galicia. Clasificación e réxime de explotación.

12. A Administración da Xunta de Galicia e o ensino. Competencias da Xunta de Galicia. O sistema educativo. Os centros docentes. A autonomía universitaria. O sistema universitario galego.

13. A sanidade pública. Competencias da Xunta de Galicia e servizos traspasados. A ordenación sanitaria e farmacéutica de Galicia. O Servizo Galego de Saúde: organización e competencias.

14. A cultura. Competencias da Xunta de Galicia. O Consello da Cultura Galega. O patrimonio histórico-artístico. Arquivos, bibliotecas e museos. O turismo. Competencias da Xunta de Galicia.

15. Traballo e emprego. Delimitación de competencias estatais e autonómicas. Cooperativas. Competencias da Xunta de Galicia.

16. Servizos sociais. Infancia; familia; maiores; dependentes.

17. Discapacidade. A definición de discapacidade segundo a Organización Mundial da Saúde. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: consideración de persoa con discapacidade e dereitos. A normativa reguladora do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade.

18. Políticas públicas para a igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Políticas contra a violencia de xénero. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

19. Acción administrativa en materia de agricultura e gandaría. Competencias da Xunta de Galicia. Estruturas agrarias. Concentración parcelaria. Desenvolvemento rural. Vías pecuarias.

20. Os montes: disposicións xerais e competencias da Xunta de Galicia. Clasificación e réxime xurídico dos montes. Xestión, conservación e protección forestal. A prevención de incendios forestais. Os montes veciñais en man común.

21. Pesca, marisqueo e cultivos mariños. Competencias da Xunta de Galicia. Ordenación xurídica e réxime das sancións.

22. As telecomunicacións: o seu réxime xurídico. Especial referencia á radio e á televisión; a Corporación Radio e Televisión de Galicia. A emigración. Os deportes.Bloque V. Dereito orzamentario e dereito tributario, laboral y Seguridade Social.

23. O orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia: concepto e natureza. Contido. Estrutura. Elaboración. Aprobación.

24. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. A función interventora.

25. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

26. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos. Autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga. Pagamento. Control dos gastos contractuais.

27. Xestión dos gastos de transferencias. Xestión das subvencións.

28. O sistema tributario español. O imposto. Concepto, clases, principios e efectos. Os impostos directos: concepto, caracteres e clases. Os impostos indirectos: conceptos, caracteres e clases.

29. Os tributos propios da Comunidade Autónoma de Galicia. As taxas: natureza; normas básicas do seu réxime xurídico; principais supostos. Os prezos públicos.

30. Seguridade e hixiene no traballo. A Lei de prevención de riscos laborais. Actuacións das administracións públicas: competencias. Dereitos e obrigas dos traballadores e empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. Participación dos traballadores.

31. O dereito do traballo. A súa especialidade e caracteres. As fontes do dereito do traballo. O principio de xerarquía normativa. Os convenios colectivos de traballo. Concepto e natureza. Réxime xurídico. Partes. Procedemento. Contido.

32. O contrato de traballo. Concepto. Natureza. Suxeitos. Forma. Contido e réxime xurídico. Modalidades do contrato de traballo. A duración do contrato de traballo.

33. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. Réxime de representación de persoal. Órganos de representación.

34. Concepto e principios da Seguridade Social. O sistema de seguridade social: estrutura e ámbito. Réxime xeral e réximes especiais da Seguridade Social. A xestión da Seguridade Social: entidades xestoras e servizos comúns.

¡INFÓRMATE GRATIS!
INICIAMOS GRUPOS

 

OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR XUNTA DE GALICIA (ESTABILIZACIÓN 2022)- A1 (acceso libre)

He leído y acepto la política de privacidad
Deseo recibir información sobre nuevos cursos, ofertas y promociones de Academia Empléate.

Responsable del tratamiento: EMPLEA-TE S.L. Finalidad: atender su solicitud de información y remitirle comunicaciones por medios electrónicos si lo acepta. Base de legitimación: Medidas pre-contractuales, y en caso de comunicaciones, el consentimiento que puede revocar en cualquier momento. No se elaborarán perfiles. Sus datos no serán cedidos ni se realizarán transferencias internacionales. Derechos: puede ejercer su derecho de acceso, supresión, rectificación y otros derechos en info@emplea-te.com Más información en nuestra política de privacidad