Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Publicada convocatoria para cubrir plazas de auxiliar de Policía.

20-02-2020 - Policía Local C1

Se publica en el BOP Oficial de la Provincia de Lugo de hoy, día 20 de febrero las bases para la convocatoria para cubrir plazas de Auxiliar de Policía.

Enlace al anuncio de las bases 

Información de nuestros grupos presenciales para preparar estas plazas

Convocatoria.

As persoas aspirantes que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante solicitude, dirixida ao Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Monforte de Lemos con arreglo ao modelo que figura na páxina web do Concello de (www.monfortedelemos.es).
A presentación das solicitude farase no Rexistro de documentos do Concello en horario de nove a dúas ou en calquera dos restantes lugares previstos no artigo16 da lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común, no prazo de DEZ (10) días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Se as instancias non son presentadas no rexistro do Concello os aspirantes deberán comunicalo o mesmo día da presentación ben ó fax 982404812 ou ó correo electrónico rrhh@concello demonforte.com.
As bases poden ser consultadas na web municipal  www.monfortedelemos.es) e no taboleiro de anuncios.