Xunta de Galicia. Auxiliar Administrativo C2 acceso libre. Acuerdo del Tribunal encargado de juzgar este proceso selectivo.

Se publica en la Web de Función Pública de la Xunta de Galicia, el Acuerdo del Tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo de Auxiliar Administrativo C2 por acceso libre.

Los puntos de este Acuerdo son :

Primeiro.-
Examinadas as reclamacións presentadas polas persoas aspirantes sobre os listados de puntuacións publicados por Acordo do 27 de outubro de 2021 (DOG núm. 213, do 5 de novembro) e feita unha nova corrección respecto ás trinta e dúas reclamacións recibidas, tres ven modificada a súa puntuación, non afectando ao número de aspirantes que superaron o exercicio.

Segundo.-
Publicar no portal web da Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal, as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que viron modificada a súa puntuación.

Terceiro.-
De conformidade co disposto na base III.13, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Desde este enlace puedes acceder a la publicación del Acuerdo con el contenido íntegro